Het licht
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[24:1]
Dit is een hoofdstuk, dat Wij hebben geopenbaard en verplichtend gesteld en Wij hebben er duidelijke tekenen in nedergezonden opdat je er lering uit mag trekken.

[24:2]
Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan God niet afhouden indien je in God en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.

[24:3]
De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.

[24:4]
En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.

[24:5]
Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, God is Vergevensgezind, Genadevol.

[24:6]
En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, - laat ieder hunner vier maal in de naam van God zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt.

[24:7]
En de vijfde maal zal hij zeggen: dat Godís vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort.

[24:8]
Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van God getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaars behoort.

[24:9]
En de vijfde maal zal zij zeggen: dat de toorn van God over haar zij als hij (haar man) de waarheid spreekt.

[24:10]
En ware het niet door Godís genade en Zijn barmhartigheid voor u (dan was je verloren gegaan). Voorzeker God is Berouwaanvaardend, Alwijs.

[24:11]
Waarlijk, zij die de lastering voortbrachten waren een grote groep uit uw midden; beschouwt dit niet als een kwaad voor u - integendeel het is goed voor u. Elk hunner zal de straf voor de zonde die hij heeft begaan, ontvangen en hij, die onder hen het voornaamste deel ervan op zich nam zal een grotere straf ontvangen.

[24:12]
Waarom dachten de gelovige mannen en vrouwen, toen zij dit hoorden geen goed over hun eigen mensen en zeiden: "Dit is een openlijke lastering?"

[24:13]
Waarom brachten zij geen vier getuigen (om dit te bewijzen)? Daar zij geen getuigen hebben medegebracht zijn zij in de ogen van God leugenaars.

[24:14]
En ware het niet door Godís genade en Zijn barmhartigheid jegens u in deze wereld en in het Hiernamaals, zo zou u wegens hetgeen gij hebt begaan, een grote straf hebben getroffen.

[24:15]
Toen je het van elkander hoorde en je zei, waarvan je geen kennis bezat, dacht je dat het onbeduidend was, terwijl het in de ogen van God belangrijk was.

[24:16]
Waarom heb je niet gezegd toen je het hoorde: "Het betaamt ons niet om erover te spreken. Heilig zijt Gij, dit is een grote lastering!"

[24:17]
God waarschuwt u om nooit tot iets dergelijks terug te vallen indien je gelovigen bent.

[24:18]
En God legt u de geboden uit; God is Alwetend, Alwijs.

[24:19]
Zij die graag willen dat onbetamelijkheid zich onder de gelovigen moge verspreiden, zullen in deze wereld en in het Hiernamaals een pijnlijke straf ondergaan. God weet, en je weet niet.

[24:20]
En ware het niet door Godís genade en Zijn barmhartigheid voor u en dat God Liefderijk en Genadevol is, (dan zou je verloren zijn gegaan).

[24:21]
O gij die gelooft, volgt de voetstappen van Satan niet. Wie de voetstappen van Satan volgt die zal hij zeker onzedelijkheid en boosheid beyelen. En ware het niet door Godís genade en Zijn barmhartigheid voor u geweest, dan zou niemand uwer ooit rein zijn geworden, maar God reinigt wie Hij wil. God is Alhorend, Alwetend.

[24:22]
En laat hen, die rijkdommen en overvloed onder u bezitten niet ophouden te geven aan verwanten en behoeftigen en hun die hun huizen terwille van God hebben verlaten. Laten zij vergeven en over het hoofd zien. Wens je niet dat God u zou vergeven? God is Vergevensgezind, Genadevol.

[24:23]
Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt. Voor hen is er een grote kastijding.

[24:24]
Op de Dag waarop hun tong, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over hetgeen zij hebben bedreven.

[24:25]
Op die Dag zal God hun de hun toekomende vergelding ten volle geven, en zij zullen weten dat alleen God de duidelijke Waarheid is.

[24:26]
Slechte vrouwen zijn voor de slechte mannen, en de slechte mannen zijn voor de slechte vrouwen. En goede vrouwen zijn voor de goede mannen en de goede mannen zijn voor de goede vrouwen, dezen hebben niets uitstaande met hetgeen anderen zeggen. Er is voor hen vergiffenis en een eerbare voorziening.

[24:27]
O jij die gelooft, gaat geen andere huizen dan de uwe binnen zonder de bewoners er van te waarschuwen en te begroeten. Dat is beter voor u, opdat je er lering uit zult trekken.

[24:28]
En indien je niemand daarin vindt, gaat ze niet binnen voordat je toestemming krijgt. En als er tot u wordt gezegd: "Gaat terug," gaat dan terug want dit is voegzamer voor u. God is op de hoogte van hetgeen je doet.

[24:29]
Het is voor u geen zonde indien je onbewoonde huizen, waarin uw goederen staan, binnengaat. God weet wat je openlijk doet en wat je verbergt.

[24:30]
Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, God is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.

[24:31]
En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot God, o gelovigen, opdat je moge slagen.

[24:32]
En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal God hen uit Zijn overvloed verrijken, want God is milddadig, Alwetend.

[24:33]
En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat God hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien je enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van God, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal God na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.

[24:34]
En Wij hebben duidelijke tekenen tot u nedergezonden, en de voorbeelden van hen die vůůr u zijn geweest en een raadgeving voor de godvrezenden.

[24:35]
God is het Licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat. De lamp is door een glas omsloten; het glas is als een schitterende ster. Het wordt, aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfboom, die van het Oosten noch van het Westen is, welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. Licht op Licht. God leidt tot Zijn Licht wie Hij wil. - God geeft gelijkenissen voor de mensen; God heeft kennis van alle dingen.

[24:36]
In huizen waaromtrent God heeft verordent dat zij zullen verrijzen, waarin Zijn naam zal worden herdacht, daarin verheerlijken Hem ís morgens en ís avonds,

[24:37]
Mensen die noch door handel noch door zaken achteloos worden om God te gedenken, het gebed te houden en de Zakaat te betalen, zij vrezen de Dag waarop harten en ogen zich zullen afwenden.

[24:38]
Opdat God hen voor de beste hunner daden moge belonen en hun ruim moge bedelen uit Zijn overvloed. God geeft zonder maat aan wie Hij wil.

[24:39]
Maar de daden der ongelovigen zijn als een luchtspiegeling op een vlakte. De dorstige denkt dat het water is, wanneer hij er bij komt ontdekt hij echter dat het niets is. Maar hij vindt God in zijn nabijheid, Die hem zijn rekening ten volle vereffent; en God is snel in het afrekenen.

[24:40]
Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf waarboven wolken zijn: duisternis boven duisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt kan men haar bijna niet zien; en hij, wie God geen licht geeft, voor hem is er geen licht.

[24:41]
Zie je niet, dat alles in de hemelen en op aarde, ook de vogels met hun uitgespreide vleugels God verheerlijken? Een ieder kent zijn eigen bidden en lofzang. En God weet goed wat zij doen.

[24:42]
Aan God behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en tot God is de terugkeer.

[24:43]
Heb je niet gezien dat God de wolken voortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat je regen uit hun midden ziet voortkomen? En Hij zendt van de hemel neder (wolken als) bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil. De glans van de bliksem neemt het gezicht bijna weg.

[24:44]
God wisselt dag en nacht af. Daarin is zeker een les voor degenen die ogen hebben.

[24:45]
En God heeft elk dier uit water geschapen. Sommigen hiervan gaan op hun buik, anderen op twee poten en nog anderen op vier poten. God schept wat Hij wil. Voorzeker God heeft macht over alle dingen.

[24:46]
Wij hebben duidelijke tekenen nedergezonden. En God leidt naar het rechte pad wie Hij wil.

[24:47]
En zii zeggen: "Wij geloven in God en in de boodschapper en wij gehoorzamen." Maar daarna wenden sommigen hunner zich af. En dezen zijn geen gelovigen.

[24:48]
En wanneer zij tot God en Zijn boodschapper worden geroepen opdat hij over hen moge recht spreken, ziet! een deel hunner wendt zich af.

[24:49]
Maar indien het recht aan hun zijde was, dan zouden zij ijlings naar hem toe komen.

[24:50]
Is er een ziekte in hun hart? Of twijfelen zij, of vrezen zij dat God en Zijn boodschapper onrechtvaardig jegens hen zullen zijn? Neen, zij zijn zelf de onrechtvaardigen.

[24:51]
Wanneer de gelovigen tot God en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen." Dezen zijn het die zullen slagen.

[24:52]
En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt en God vreest en godvruchtig is jegens Hem, dezulken zullen slagen.

[24:53]
En zij zweren hun plechtigste eden bij God; dat zij, indien je hen beveelt, zeker zullen oprukken. Zeg: "Zweert niet: (maar) werkelijke gehoorzaamheid (is nodig)." Voorzeker God is goed op de hoogte van hetgeen je doet.

[24:54]
Zeg: "Gehoorzaamt God en gehoorzaamt de boodschapper. Maar indien gij u afwendt is hij slechts verantwoordelijk voor datgene waarmee hij is belast, en je bent slechts verantwoordelijk voor datgene waarmee je bent belast. En indien je hem gehoorzaamt, zul je geleid worden. En de plicht van de boodschapper is slechts de duidelijke verkondiging.

[24:55]
God heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vůůr hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.

[24:56]
En houdt het gebed en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt de boodschapper, opdat je barmhartigheid moogt ontvangen.

[24:57]
Denkt niet, dat degenen die niet geloven, op aarde kunnen ontsnappen, hun tehuis is de hel, en deze is inderdaad een slechte toevlucht.

[24:58]
O gij die gelooft, laten uw slaven en degenen uwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt driemaal uw toestemming vragen (bij u te mogen komen), vůůr het morgengebed, wanneer je wegens de middaghitte u van uw klederen ontdoet, en na het avondgebed. Drie privť-tijden voor u. Op andere tijden is het noch voor u, noch voor hen hinderlijk, want sommigen uwer moeten met anderen omgaan; aldus maakt God u de geboden duidelijk; God is Alwetend, Alwijs.

[24:59]
En wanneer de kinderen onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt God u Zijn geboden duidelijk; God is Alwetend, Alwijs.

[24:60]
Bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwelijk koesteren - op haar rust geen schuld als zij zonder haar schoonheid te tonen, zich van kledingstukken ontdoen. Maar als zij zich inhouden is dit beter voor haar. God is Alhorend, Alwetend.

[24:61]
Het doet de blinden, de lammen, de zieken of uzelven geen kwaad, dat je in uw eigen huizen eet of in de huizen van uw broeders, of in de huizen van uw zusters, of in de huizen van uw vaders broeders, of in de huizen van uw vaders zusters, of in de huizen van uw moeders broeders, of in de huizen van uw moeders zusters, of in dat huis waarvan je de sleutel in uw bezit hebt, of in het huis van een uwer vrienden. Het doet u geen kwaad of je tezamen of afzonderlijk eet. Wanneer je de huizen betreedt groet dan elkander met een groet van uw Heer, die vol van zegen en reinheid is. Zo maakt God u de geboden duidelijk, opdat je het moge begrijpen.

[24:62]
Zij alleen zijn gelovigen die in God en Zijn boodschapper geloven, en die, wanneer zij wegens iets dat voor allen belangrijk is, bij hem (de profeet) zijn, zich niet verwijderen voordat zij hem om toestemming hebben gevraagd. Zij die u om verlof vragen zijn degenen die werkelijk in God en Zijn boodschapper geloven. Wanneer zij daarom uw toestemming vragen terwille van hun zaken, geef dan toestemming aan wie hunner je wilt en vraag voor hen vergiffenis van God, voorzeker, God is Vergevensgezind, Barmhartig.

[24:63]
Behandelt de uitnodiging van de boodschapper onder u niet zoals je de uitnodiging van elkander behandelt. God kent degenen uwer die wegsluipen en zich verbergen. Laat daarom degenen die tegen Zijn gebod ingaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkome of een pijnlijke straf hen achterhale.

[24:64]
Luistert! aan God behoort wat in de hemelen en op aarde is. Hij kent uw toestand goed. En de Dag waarop zij tot Hem zullen worden teruggebracht, zal Hij hen onderrichten over hetgeen zij deden. Waarlijk God heeft kennis van alle dingen.