Al-Fâtihah
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
[1:1]
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

[1:2]
Хвала на Аллах - Господа на световете,

[1:3]
Всемилостивия, Милосърдния,

[1:4]
Владетеля на Съдния ден!

[1:5]
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

[1:6]
Насочи ни по правия път,

[1:7]
пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!