Al-Fâtihah
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี
[1:1]
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[1:2]
มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงอภิบาลโลกทั้งหลาย

[1:3]
ผู้ทรงยิ่งในความเมตตา ผู้ทรงยิ่งในความกรุณา

[1:4]
ผู้ทรงสิทธิอำนาจในวันตอบแทน

[1:5]
เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอนมัสการ และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือ

[1:6]
โปรดชี้นำเราสู่แนวทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิด

[1:7]
แนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา มิใช่แนวทางของพวกที่ถูกกริ้ว และมิใช่ (แนวทางของ) พวกที่หลงผิด