الفاتحة
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
[1:1]
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

[1:2]
ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

[1:3]
(خداوندى كه) بخشنده و بخشايشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته)

[1:4]
(خداوندى كه) مالك روز جزاست

[1:5]
(پروردگارا!) تنها تو را مى‏پرستيم; و تنها از تو يارى مى‏جوييم

[1:6]
ما را به راه راست هدايت كن

[1:7]
راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى; نه كسانى كه بر آنان غضب كرده‏اى; و نه گمراهان